Wydarzenia  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 

Aktualności

4 styczeń 2021 r.


kwiecień - maj 2020 r.

PRZECZYTAJ, TO WAŻNE!
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PORADNI W CZASIE TRWANIA
EPIDEMII COVID-19
kwiecień 2017 r.

Urszula Lewtak, dyrektor poradni
wrzesień 2015 r.

ZAPRASZAMY

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza na Dzień Otwarty: 18 września w godzinach 9.00-17.00
pod hasłem "Higiena zdrowia psychicznego".

Oferujemy w tym dniu:
- indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
- naukę masażu relaksacyjnego dla dzieci,
- psychoedukację oraz praktyczne gry i zabawy dla rodziców i dzieci "Jak wspólnie spędzać czas wolny",
- naukę technik relaksacyjnych.

Dzień Otwarty jest elementem kampanii organizowanej przez Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

                                       AKTYWNI SĄ ZDROWI - AKTYWNA RODZINA
                                                zorganizowanej w ramach obchodów
           Europejskiego Dnia bez Samochodu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

W ramach imprezy przewidziano działania promujące aktywnoœć fizyczną oraz propagujące model
ZDROWEJ I AKTYWNEJ RODZINY m.in. poprzez zachęcanie do wspólnego spędzania czasu wolnego
w formach sprzyjających zdrowiu psychicznemu i rozwijania prawidłowych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi.Urszula Lewtak, dyrektor poradni

listopad 2013 r.

       W dniu 13 listopada 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim odbyło się cykliczne spotkanie pedagogów szkół i placówek ponadgimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.
       Temat spotkania: Profilaktyka zachowań suicydalnych.
Podczas spotkania przedstawiono materiały i prezentację zawierającą podstawowe informacje o objawach presuicydalnych, suicydalnych oraz postępowaniu z osobą, która deklaruje myśli lub zachowania suicydalne.
       Dostęp do prezentacji w formacie Microsoft PowerPoint (kliknij)październik 2012 r.

UWAGA! KONFERENCJA SZKOLENIOWA

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim zaprasza na konferencję szkoleniową na temat:

"ZJAWISKO WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY"

Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35 (budynek B, I piętro).

Termin: 19 października 2012 r. (piątek)

Czas trwania:   8.45 - 14.30

Plan konferencji:

      1. Powitanie.
      2. Wykorzystanie seksualne w świetle prawa - przedstawiciel Prokuratury (20 min).
            Przerwa - 10 min.
      3. Diagnoza sytuacji dziecka wykorzystywanego seksualnie - dr Monika Zielona-Jenek
            (1,5 godz.).
             Przerwa na kawę - 20 min.
      4. Konsekwencje wykorzystywania seksualnego dziecka - dr Monika Zielona-Jenek - (1,5 godz.).
             Przerwa - 10 min.
      5. Zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży w Stargardzie - mgr Małgorzata Słowikowska - (30 min.).
      6. Zakończenie konferencji i rozdanie zaświadczeń uczestnictwa.

Zgłoszenia: e-mailem na adresy:  admin@poradnia.stargard.pl  lub   dyrektor@poradnia.stargard.pl

Także telefonicznie na nr:   91 578 4693

Ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w konferencji bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz poświadczenia pisemne udziału w konferencji.

Urszula Lewtak, dyrektor poradnimaj 2012 rok.

SPOTKANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim przyłączając się do ogólnopolskiej kampanii przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci "Słowa ranią na całe życie" zaprasza dyrektorów, pedagogów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich na spotkanie edukacyjno-informacyjne.

Termin:   31 maja 2012 r.
Czas trwania:   od godz. 9.00 do 11.00
Miejsce:   Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Pierwszej Brygady 35,
                    I piętro, sala nr 25 (obok budynku poradni)


Program:
1.Słowo wstępne - Halina Orzechowska, pedagog.
2.Konsekwencje przemocy werbalnej - Anna Dębczak, psycholog.
3.Aspekty prawne dotyczące zagadnienia przemocy - Agnieszka Licht, psycholog.
4.Prezentacja scenariusza zajęć dla rodziców - Ewa Cybulska, pedagog.
5.Propozycje poradni w prowadzeniu zajęć w placówkach w obszarze omawianego problemu.

Urszula Lewtak, dyrektor poradni

UWAGA!

2 kwiecień 2012 rok.


      W związku z wieloma pytaniami rodziców dzieci urodzonych w 2007 r., dotyczących realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułów i aktami prawnymi umieszczonymi na stronach:

           www.6latek.ore.edu.pl (kliknij)

           www.men.gov.pl/6latek (kliknij)

      Jednocześnie informujemy, iż w przypadku dzieci chorych, urodzonych w 2007 roku, które posiadają specjalne zaświadczenia, możliwe jest objęcie ich indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
      Opinię w tej sprawie wystawia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie.

12 październik 2011 rok.

      12 października 2011r. odbyło się spotkanie z pedagogami szkół powiatu stargardzkiego zorganizowane przez naszą poradnię. Celem spotkania było zapoznanie z nową ofertą poradni skierowaną do rodziców, uczniów i nauczycieli oraz ogólne omówienie zmian w przepisach oświatowych dotyczących organizowania w szkołach i placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
      Każdy pedagog otrzymał materiały zawierające ofertę poradni wraz z procedurą udziału pracowników poradni w spotkaniach zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolach i szkołach. Pedagodzy otrzymali również ulotkę o działających w poradni zespołach problemowych do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom.
      Zaprezentowała się też pani Aneta Parzybut, która od tego roku szkolnego jest działającym przy stargardzkim PODN doradcą metodycznym do spraw wychowania. Zastąpiła ona panią Elżbietę Boczar, pełniącą wcześniej tę funkcję w PODN. Ponadto pani Beata Korban, dyrektor Niepublicznej Przechodni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wystąpiła z krótką prezentacją oferty swojej placówki.
dziękujemy wszystkim za przybycie

1 wrzesień 2011 rok.

      Rozpoczął się nowy rok szkolny 2011/2012 pod hasłem: "Szkoła z pasją", by podkreślić konieczność wychodzenia naprzeciw potrzebie zaspokajania w placówkach oświatowych wszechstronnego i zindywidualizowanego rozwoju każdego ucznia. Ten rok szkolny będzie rokiem wielu przemian:
      - wszystkie dzieci pięcioletnie poddane zostaną obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu
         przedszkolnemu realizowanemu w szkołach lub przedszkolach,
      - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczących specyficznych trudności
         w uczeniu się będą wydawane jednorazowo na wszystkie etapy edukacyjne,
      - decyzje o niepromowaniu ucznia do następnej klasy podejmuje rada pedagogiczna,
      - dla ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zespoły
         specjalistów, którzy opracowują plan działań wspierających.
      Wszystkim klientom życzymy wielu sukcesów, owocnej współpracy z naszą placówką oraz twórczej pracy – tak, by czas szybko minął do przyszłych wakacji.

zespół pracowników poradni

1 sierpień 2011 rok.

      Poradnia może pochwalić się zdobyciem wysokich ocen w zewnętrznej ewaluacji przeprowadzonej w naszej placówce na początku lipca 2011r.
      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim została wybrana losowo spośród wszystkich poradni w Polsce.
      Celem ewaluacji było zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. w sprawnie nadzoru pedagogicznego.
      W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: od dyrektora placówki, pracowników merytorycznych, dorosłych klientów, rodziców dzieci korzystających z pracy poradni, partnerów i organu prowadzącego przy użyciu różnych metod badawczych.

      Placówki mogą spełniać owe wymagania na pięciu poziomach od A (bardzo wysoki stopień) do E (niski stopień). Oto wyniki otrzymanej przez poradnię oceny:
   Obszar: Procesy
      1. Placówka ma koncepcję pracy - A
      2. Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki - A
      3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania
           nauczycieli - A
      4. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych - A

      Ogólne wnioski z przeprowadzonej ewaluacji są następujące:

      1. Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim
           zakładająca udzielanie dzieciom i młodzieży wszechstronnej pomocy, a rodzicom i nauczy-
           cielom wsparcia w procesie edukacji i wychowania, jest znana i akceptowana przez
           wszystkich klientów placówki.
      2. Poradnia systematycznie rozpoznaje zmieniające się potrzeby klientów i modyfikuje
           swoje działania w celu zwiększenia dostępności do świadczonych usług (badania
           w środowisku uczniów, wydłużenie godzin pracy placówki, prowadzenie zajęć i badań
           przesiewowych w szkołach i placówkach).
      3. Pracownicy merytoryczni poradni ustawicznie dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji,
           dzięki czemu tworzą zespół o wielu specjalistycznych umiejętnościach (np. wczesne
           wspomaganie rozwoju, interwencja kryzysowa, mediacje).
      4. Poradnia zyskuje fundusze unijne na realizację projektów służących wyrównywaniu szans
           edukacyjnych obejmujących swoim zasięgiem znaczną liczbę klientów ("Zamień pięści na
           słowa", "Wszystkiego się można nauczyć", "Gimnastyka umysłu").
      5. Kompetencje, zaangażowanie i życzliwość pracowników wobec wszystkich klientów
           poradni wpływają pozytywnie na postrzeganie placówki, przyjaznej dziecku i rodzinie.

           Opis całej ewaluacji zamieszczony jest tutaj (kliknij)

      Bardzo się cieszymy, że efekty naszej pracy są zauważane i doceniane.
      Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymanego przez nas wyniku ewaluacji.

Urszula Lewtak,  dyrektor poradni

2 czerwiec 2011 rok.

      Zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Szczecinie pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim organizują 3 czerwca 2011 r. (sala Centrum Kształcenia Praktycznego, godz. 10.00) konferencję na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku wakacyjnego.
      Materiały na konferencję są umieszczone na stronie internetowej poradni w zakładce: "Materiały/Konferencja 3.06.2011".

Urszula Lewtak,  dyrektor poradni

4 listopad 2010 rok.

      Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim przy pomocy osób z instytucji współpracujących zorganizowali 3 listopada 2010 r. konferencję pod hasłem "Stop dopalaczom".
      Konferencja miała miejsce w Bursie Szkolnej przy Placu Majdanek 7 w Stargardzie Szczecińskim.   Wzięło w niej udział 65 osób, w tym dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze szkół
i placówek z terenu miasta Stargardu Szczecińskiego oraz powiatu stargardzkiego.
       Uczestnicy konferencji zapoznali się z problemem tzw. "dopalaczy", skutkami zdrowotnymi ich zażywania oraz stanem prawnym w tym zakresie. Zebranych zapoznano również ze strategiami profilaktycznymi oraz programami w tym zakresie. W trakcie kilkugodzinnych zajęć pracowano nad scenariuszami spotkań z rodzicami oraz młodzieżą szkolną.
      Materiały z konferencji są umieszczone na stronie internetowej poradni w zakładce: "Materiały/Konferencja 3.XI.2010".

Urszula Lewtak,  dyrektor poradni
11 październik 2010 rok.

      W roku szkolnym 2010/2011 nasza Poradnia została ambasadorem Ogólnopolskiej Kampanii na Rzecz Ochrony Dzieci Przed Wykorzystaniem Seksualnym.
      Akcja pod hasłem "Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać się niewidoczne" jest skierowana głównie do rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów), a jej celem jest edukacja w zakresie możliwości ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, które doświadczyły wykorzystywania.
      W ramach akcji planuje się przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz pedagogów szkolnych, a także dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, by zwiększyć ich wiedzę na temat oznak wykorzystania seksualnego oraz sposobów ochrony ich dzieci przed wykorzystaniem. Podane będą również informacje na temat tego, co robić, jeśli nasze dziecko stało się ofiarą nadużycia seksualnego lub podejrzewamy, że mogło do tego dojść.
      Nowe informacje wynikające z trwania akcji będą zamieszczane na stronach naszej Poradni.


Anna Dębczak,  koordynator akcji


24 styczeń 2010 rok.

      W okresie od 1.01.2010r. do 30.09.2011r. nasza Poradnia wraz ze Stowarzyszeniem "Serce Dzieciom" ze Stargardu jest współrealizatorem projektu "Wszystkiego się można nauczyć".
      Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dzięki temu zajęcia prowadzone w ramach projektu są całkowicie bezpłatne.
      Projekt obejmuje zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów w grupach 788 dzieci z województwa zachodniopomorskiego w wieku od 7 do 18 roku życia, którzy wykazują problemy w nauce lub w zachowaniu, oraz uczniów klas specjalnych, którzy objęci zostaną warsztatami aktywizacji zawodowej zwiększającymi ich wiadomości na temat poruszania się po współczesnym rynku pracy.
      Projekt stawia sobie za cel podniesienie motywacji do nauki,  samooceny,  nabycie umiejęt-
ności efektywnego uczenia się oraz zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w zakresie pokonywania trudności szkolnych.
      Selekcja szkół, których uczniowie zostali zakwalifikowani do wzięcia udziału w projekcie, odbyła się  na  podstawie wyników egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych  w  tych placów-
kach, tak, by wsparcie objęło uczniów, wobec których jest to najpotrzebniejsze.
      Szczegółowe informacje oraz aktualności na temat przebiegu projektu zawarte są na stronie internetowej www.wszystkonauczyc.pl


21 styczeń 2010 rok.
Kolejny certyfikat dla poradni

      Po certyfikacie AMBASADOR KAMPANII „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY” poradnia uzyskała kolejny za swoją stronę internetową (www.poradnia.stargard.pl), która została uznana za STRONĘ PRZYJAZNĄ MŁODZIEŻY i otrzymała w dniu 21 stycznia 2010 r. certyfikat „zdamy.pl ”


Certyfikat dla poradni