Materiały do pobrania  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STARGARDZIE, UL. PLAC MAJDANEK 7A
 
Druki do pobrania
W formacie .doc

-Zgłoszenie do badań

-Za¶wiadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego

-Za¶wiadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego

-Za¶wiadczenie lekarskie do wydania opinii w sprawie objęcia zindywidualizowan± ¶ścieżk± kształcenia

-Druk dla rodziców ubiegaj±cych się o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowan± ¶cieżk± kształcenia
Podstawa prawna:Rozporz±dzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz.U. z 2017r., poz.1591, § 12, pkt 4 i 5).


4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, doł±cza się dokumentację okre¶laj±c±:
1) trudno¶ci w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowan± ¶cieżk± ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby
    na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwo¶ci udziału ucznia w zajęciach
    wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
3) w przypadku ucznia uczęszczaj±cego do przedszkola lub szkoły –także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
    z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.
5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami
ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniaj±c± efekty udzielanej dotychczas
przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

-Druk dla dyrektora przedszkola, szkoły, placówki wnioskuj±cego o ponown± diagnozę.
Podstawa prawna: Rozporz±dzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz.U. z 2017r., poz.1591, §20 pkt 11 i 12).


11. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 9, wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub
placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgod± rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do
publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwi±zania problemu ucznia.
12. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwi±zania problemu ucznia, o którym mowa w ust. 11,
zawiera informacje o:
1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwo¶ciach psychofizycznych ucznia oraz
    potencjale rozwojowym ucznia;
2) występuj±cych trudno¶ciach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych uzdolnieniach
    ucznia;
3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania
    ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu,
    szkole lub placówce, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
4) wnioskach dotycz±cych dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, o których mowa w ust. 9.

W formacie .pdf

-Zgłoszenie do badań

-Za¶wiadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego

-Za¶wiadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego

-Za¶wiadczenie lekarskie do wydania opinii w sprawie objęcia zindywidualizowan± ¶cieżk± kształcenia

-Druk dla rodziców ubiegaj±cych się o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowan± ¶cieżk± kształcenia

-Druk dla dyrektora przedszkola, szkoły, placówki wnioskuj±cego o ponown± diagnozę.

   *) Wszystkie nazwy i znaki handlowe w powyższym tek¶cie s± zastrzeżonymi dla ich wła¶cicieli i zostały użyte
      wył±cznie w celu identyfikacji.